Aktualności

Rozbudowa Muzeum Broni Pancernej

Mając na uwadze dalszy rozwój Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu Oddział Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, w 2019 roku rozpoczęto starania o pozyskanie w sąsiedztwie Muzeum Broni Pancernej zlokalizowanego przy ul. 3. Pułku Lotniczego 4, kolejnego terenu. Działania te, pomyślnie zakończyły się we wrześniu br. podpisaniem umowy i protokołu przejęcia od Agencji Mienia Wojskowego terenu zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. 5 Stycznia, na działkach nr ewid. 48/1, 48/3, 49/10, obręb 0023 Ławica II o powierzchni ok. 7 ha.
Teren ten przez kilkanaście lat nie był użytkowany. Ten stan spowodował porośnięcie go samosiejkami drzew i krzaków oraz wysokiej trawy. Ponadto stał się on nielegalnym składowiskiem śmieci komunalnych, w tym wielkogabarytowych: urządzeń AGD, mebli i innych oraz materiałów niebezpiecznych, m.in. eternitu.
Muzeum, stając się użytkownikami tego terenu, niezwłocznie musiało zażegnać istniejące zagrożenie pożarowe, sanitarne i ekologiczne. Dlatego w trzeciej dekadzie listopada br. rozpoczęły się prace oczyszczająco – porządkowe, których celem jest usunięcie zakrzaczeń i samosiejek drzew oraz wiatrołomów, co umożliwi dojazd i wywiezienie wszelkiego rodzaju śmieci, gruzu, eternitu i innych niebezpiecznych odpadów. Prowadzone prace porządkowe, w tym wycinka, nie obejmuje staro drzewia, w tym szczególnie porastającego wzdłuż granicy północnej i wschodniej wymienionych działek, tj. od strony drogi bitej na osiedlu i ogrodów działkowych. Na wykonanie powyższych prac uzyskano stosowne zezwolenia wymagane prawem. Teren, po oczyszczeniu będzie miał poprawione ogrodzenie oraz będzie monitorowany wizyjnie i ochraniany fizycznie.

Wysypisko odpadów na terenie pozyskanym przez Muzeum
Wśród śmieci zalegających na wspomnianym terenie znajdują się między innymi odpady niebezpieczne dla środowiska i zdrowia, takie jak eternit.
Samosiejki drzew i wysoka trawa stwarza niebezpieczeństwo pożarów.


W 2021 roku rozpoczną się prace koncepcyjne nad zagospodarowaniem pozyskanego terenu, które w przeciągu kilku lat mają doprowadzić do powstania drugiej części Muzeum Broni Pancernej. Oba obiekty, istniejący i nowopowstały, mają stanowić nowoczesną placówkę muzealną, stając się atrakcją na skalę lokalną i ogólnopolską oraz międzynarodową. Szersza informacja o zakresie planowanych prac na pozyskanym terenie będzie możliwa w 2022 roku, po przyjęciu ostatecznej koncepcji i uzyskaniu środków finansowych na realizację tego przedsięwzięcia.

(p.s)

0 Udostępnień

Comments are closed.